Till innehåll på sidan
 

Publikationer

 

Betalningsflöden

Svenska Betalningsflöden – Så funkar det, 2017

Betalningsflöden i utländsk valuta – Så funkar det, 2013

The flow of payments in Sweden – How it works, 2013

Cybersäkerhet

Cyberresiliens -vad är det och hur mäts det, 2022  

Identifiering och värdering av cyberrisker, 2021  

Cyber Awareness – att höja kunskapen om cyberrisker, 2018

Former och metoder för test av cyberresiliens, 2018

Informationsdelning av cyberrisker inom finansiell verksamhet, 2017

Kontinuitetshantering

Former och metoder för test av återställningsplaner, 2021

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering version 5.0 2021

FSPOS Interaktiva utbildning – kontinuitetshantering i praktiken version 2.0, 2021

Regelverk för kontinuitet i it-verksamhet, 2020

FSPOS Självskattningsformulär för kontinuitetshantering, 2017

IT-strategiska överväganden – Att bygga robust och kostnadseffektiv disaster recovery, 2020

Vägledning för robust elektronisk kommunikation inom finansiell sektor, 2012

Krishantering

FSPOS Vägledning för Krishantering, 2017

FSPOS Krishantering i praktiken – Interaktiv utbildning, 2018

Former och instruktion för FSPOS Samverkanskonferens, 2017

FSPOS mall för lägesbildsarbete, 2017

Kriskommunikation

Kriskommunikation i finanssektorn – En vägledning vid större störningar, 2017

Crisis communication in the financial sector – Guidelines in the event of major disruptions

Rekommendationer för kommunikation i den finansiella sektorn, 2010

Recommendations for communication in the financial sector, 2010

Storbankernas och myndigheternas kommunikation under finanskrisen, 2010

Samtliga appendix

Communication from the major banks and authorities during the financial crisis, 2010

Sektorsövergripande analyser

Nya förutsättningar för krisberedskapen 2023

PM Aktuella planeringsförutsättningar för finansiella sektorns arbete med civilt försvar 2023

Self Assessment DORA v2.0, 2023

Perspektiv på samhällsviktig verksamhet inom finansiell sektor, 2022

PM Organisatorisk Resiliens, 2022

Finansiella sektorns krishantering under Covid-19, 2021

Effektivt lägesbildsarbete med stöd av fyrfältaren - En utvärdering, 2021

PM Riskhantering vid användning av molntjänstleverantörer, 2021

Incidentrapportering för betaltjänstleverantörer och annan finansiell verksamhet – Kravbild och gemensamma nämnare, 2019

Finanskartan – Om stabilitetet i det finansiella systemet textversion, 2018

Finanskartan – Om stabilitetet i det finansiella systemet interaktiv presentation, 2018

FSPOS rapport om höjd beredskap – Krav och förutsättningar för beredskapsplanering för aktörerna i den finansiella sektorn, 2017

Riskbild Stockholm – Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet, 2011

Riskbild Stockholm – Bilaga: Robusthetshöjande åtgärder

I lust och nöd – Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå, 2008

Övningar

FSPOS Sektorsövning 2023 Övningsrapport - Öppen version

FSPOS Övningsrapport 2022 - Öppen version

FSPOS Övningsstrategi 2021-2023

FSPOS Övningsrapport 2020 – Öppen version

FSPOS Övningsstrategi 2017-2020

Övningssammanfattning – FSPOS Sektorsövning 2019

6 steg till bättre övningar – Metodstöd och praktiska tips vid planering, genomförande och utvärdering av övningar, textversion, 2017

6 steg till bättre övningar – Metodstöd och praktiska tips vid planering, genomförande och utvärdering av övningar, presentationsmaterial, 2017

Inaktuella publikationer

FSPOS Verksamhetsberättelse 2023

FSPOS strategisk plan 2020-2023

FSPOS vs SOES

FSPOS aktivitetskalender 2023

Svensk Betalningskalender, 2016

Scenariosammanställning – FSPOS sektorsövningar, 2013-2015

Övningsrapport – FSPOS Samverkansövning, 2018

Övningsrapport – FSPOS Sektorsövning, 2015

Övningsrapport – FSPOS Samverkansövning, 2014

Övningsrapport – FSPOS Samverkansövning, 2013