Till innehåll på sidan
 

FSPOS organisation

FSPOS utgör en del av samverkansstrukturen för sektor finansiella tjänster. Verksamheten inom FSPOS bygger på frivilligt arbete bland deltagande aktörer.

Schema över hur FSPOS organisation ser ut.

Chefsgrupp

Samverkansstrukturen omfattar en chefsgrupp som inriktar sektorns arbete med civil beredskap. I chefsgruppen deltar Finansinspektionen (ordförande), Riksbanken, Riksgälden, sektorns branschorganisationer och företag inom sektorn genom myndighetschef respektive VD och chefer med ansvar för beredskapsfrågor. Chefsgruppen sammanträder två gånger per år, vid det första tillfället deltar både myndighetschef respektive VD och chefer med ansvar för beredskapsfrågor, vid det andra tillfället deltar enbart chefer med ansvar för beredskapsfrågor.

Samordningsgrupp

Samverkansstrukturen omfattar även en samordningsgrupp som samordnar sektorns arbete med civil beredskap utifrån chefsgruppens inriktning. I samordningsgruppen deltar representanter med ansvar för civil beredskap från Finansinspektionen (ordförande), Riksbanken, Riksgälden, sektorns branschorganisationer och företag inom sektorn.

Kansli

Kansliet utgör stöd till chefsgrupp och samordningsgrupp avseende löpande verksamhet och uppföljning, genomförande av större möten samt övrigt administrativt stöd.

FSPOS arbetsgrupper och nätverk

Det operativa arbetet i FSPOS sker i arbetsgrupper med representanter från FSPOS medlemmar. De tre arbetsgrupperna har varsina huvudområden; Analys, Kunskapsspridning samt Övning. Utöver arbetsgrupperna finns också ett etablerat kommunikatörsnätverk mellan sektorns kommunikationschefer.

AG Analys

AG Analys uppdrag är att genomföra olika typer av analyser exempelvis avseende trender, nya regelverk och inträffade händelser. Arbetet syftar till att genom omvärldsbevakning och analys tillhandahålla information som sektorns aktörer kan använda i sitt interna arbete.

AG Kunskapsspridning

AG Kunskapsspridnings uppdrag är att utveckla olika typer av vägledningar och metodstöd samt att genomföra utbildningar och seminarier inom områden som risk-, kontinuitets- och krishantering, cybersäkerhet, säkerhetsskydd, informationspåverkan och totalförsvar. Arbetet syftar till att höja kunskapsnivån och bidra till gemensamma arbetssätt hos sektorns aktörer.

AG Övning

AG Övning ansvarar för att utveckla en flerårig övningsstrategi som beskriver FSPOS planerade övningsverksamhet. Arbetsgruppens uppdrag är att planera, genomföra och utvärdera FSPOS övningsverksamhet. Arbetet syftar till att genom sektorsgemensamma övningar stärka sektorns förmåga att hantera störningar, större kriser och ett läge av höjd beredskap. AG Övning behöver ha ett tätt samarbete med myndigheterna för att säkerställa en bra helhet för sektorns övningsverksamhet.

Kommunikationschefsnätverk

Kommunikationschefsnätverket utgör ett etablerat nätverk mellan sektorns kommunikationschefer och är baserat på ömsesidigt förtroende. Nätverket ger möjlighet att dela information och erfarenheter samt skapar goda förutsättningar för samverkan i ett skarpt läge.