Till innehåll på sidan
 

Om FSPOS

Vad är FSPOS?

Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS)bildades den 1 september 2005 och är ett frivilligt samverkansforum med deltagare från det privata näringslivet och de offentliga institutionerna i finanssektorn.

FSPOS vision är att samhällsviktiga finansiella tjänster alltid fungerar.

FSPOS verksamhetsidé är att genom analys, kunskapsspridning och övning stärka den finansiella sektorns förmåga att möta hot och hantera kriser, och därigenom värna samhället.

FSPOS har medlemmar såsom; banker, försäkringsbolag, fondkommissionärer, finansiella infrastrukturbolag, Finansinspektionen, Försäkringskassan, MSB, Riksgälden och Sveriges riksbank.

Hur verkar FSPOS?

Sedan 2009 har FSPOS en fast organisation med tre nivåer:

Fullmäktige (normativ) där de ingående organisationerna representeras på GD/VD nivå eller motsvarande. Möten äger rum vartannat år för att informera om genomfört arbete och besluta om FSPOS fortsatta inriktning.

Styrelse (strategisk) där de ingående organisationerna representeras av personer som har beslutsmandat från den egna organisationen. Styrelsen träffas minst fyra gånger per år och fattar löpande inriktnings- och resursbeslut för FSPOS arbete.

Arbetsgrupper (operativ) där de ingående organisationerna representeras av utvalda personer för att bedriva arbete inom olika områden.

Önskad position 2023?

FSPOS styrelse har formulerat fem punkter för att beskriva FSPOS önskade position 2023.

  • FSPOS är välrenommerat och det naturliga samverkansforumet för att stärka den finansiella sektorns förmåga.
  • FSPOS genomför återkommande analyser av risker och sårbarheter för finansiella tjänster och identifierar åtgärdsbehov.
  • FSPOS har ett utvecklat metodstöd för risk-, kontinuitets- och krishantering samt spridit det inom sektorn.
  • FSPOS har en utvecklad övningsverksamhet med stöd för informationsdelning och kriskommunikation.
  • FSPOS har förbättrat sektorns förmåga att hantera kriser samt att verka under höjd beredskap.